نسخه پیمانکار

خرید نرم افزار محاسبات بخش پیمان و رسیدگی
00 تومان
 • محاسبه برآورد
 • جمع آوری اسناد مناقصه
 • پیشنهاد قیمت
 • صورت وضعیت
 • تعدیل
 • تاخیرات

نسخه مشاور-مدیر طرح

خرید نرم افزار محاسبات بخش پیمان و رسیدگی
00 تومان
 • محاسبه برآورد
 • محاسبه حق الزحمه
 • برگزاری مناقصه
 • رسیدگی به صورت وضعیت
 • گزارشات کنترل پروژه
 • دهها قابلیت دیگر

نسخه کارفرما

خرید نرم افزار محاسبات بخش پیمان و رسیدگی
00 تومان
 • مدیریت طرح و بودجه
 • مدیریت مناقصه
 • رسیدگی به حق الزحمه مشاوران
 • تعریف گردش کار
 • رسیدگی به صورت وضعیت پیمانکار
 • تاخیرات